ความแตกต่างแต่ละขนาด

แต่ละไซส์ จะมีขนาดต่างกันประมาณ 30%